בעזהי"ת

תענית אסתר תשס"ב לפ"ק

הנה ידידי האי צורבא מרבנן מאוד נעלה במעלות ומידות טובות ונחמדות ובנש"ק כמוה"ר צבי הירש מייזליש שליט"א דורש טוב לעמו, ולמרות רוב עיסקו בהרבצת תורה במידה גדושה, עוסק הרבה במסי"נ להיטיב לבני ישראל שיש להם דייעביטיס.  הן ללמדם היטב כיצד להישמר מדברים המזיקים את בריאותם.  ומה גם שגופי ישראל שאינם נחבלים בשיקוץ ואכילה ושתיה שאני, ולא הרי כל כללי ידיעות שלהם היא שלנו.  כי מה גם בשבתות קודש ובחגים ומועדים לששון ולעונג ולשמחה, אשר האכילה והשתיה כדת היא מנת חלקינו ממעל כהקטר חלבים ואברים.  וכל זה משפיע הרבה על מידת היכולת של אנשים האלו, ע"כ מהצורך הגדול והנחוץ ללמדם איך להתנהג ומה ואיך וכמה יאכלו וישתו וישבעו ויברכו את השי"ת בבריות גופא ונהורא מעליא.

הנה ללמד סוגיא זו לבני ישראל כרוך בעבודה קשה בכמות ובאיכות שעות יממות שבועות חדשים ושנים כולם שוים לטובה, שהנ"ל עושה ומרביץ באופנים השונים ובעין טוב ובאהב וחמימות הדורש לזה, וגם בכתב מזמן לזמן, אשר כל הנ"ל אין עולה על הכתב מני אחוז, וגם עולה הון עתק, אשר כל זה ביחד עלו ונשתרגו על צאורו במידת טובו ורחמנותו על בית ישראל.

ומה נעים לי להודיע בשאר בת רבים אשר כל הנ"ל ידוע לי היטב בקשר שיש לנו בדבר ה' זו הלכה, כי ת"ח הנ"ל לא יחטיא המטרה ועושה כל מלאכתו מלאכת הקודש בזריזות ולא בעצלתיים, בנאמנות ודייקנות בחישוב וישוב הדעת במידה הנכונה כדת מה לעשות בדיוק, טוב לשמים וטוב לבריות, הנה כי כן יבורך גבר בגוברין וישא ברכה מאת השם ויזכה לרב טוב הצפון לעוסקים בצרכי ציבור באמונה אכי"ר.

כעתירת בידידות נאמנה

מנחם מאיר ווייסמאנדל